Henkilötietolain (Heti L 523/99, 10 § ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pohjola Rakennus Oy Suomi
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pohjola Rakennus Suomi Oy
Tietosuojasta vastaava
Televisiokatu 4
00240 Helsinki
tietosuoja(at)pohjolarakennus.fi

3. Rekisterin nimi

Pohjola Rakennuksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilöistä, jotka haluavat tietoa tytäryhtiöiden myytävistä ja markkinoiduista asuntokohteista, ovat joko varanneet tai ostaneet asuntokohteen Pohjola Rakennuksen konserniin kuuluvilta yhtiöiltä. Tietoja käytetään tai saatetaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, markkinointitutkimuksiin, kilpailuun osallistumisen yhteydenottoihin tai asukaspalautteen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön itse luovuttamat tiedot, yksi tai useampi: nimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asunnonhakukriteerit tai muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma yhteydenotto.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tai saatetaan luovuttaa kiinteistön- ja asunnonvälittäjille, joiden kanssa Pohjola Rakennus tekee yhteistyötä asuntokohteiden markkinoimiseen, välittämiseen ja myyntiin. Tietoja saatetaan luovuttaa ulkopuoliselle yritykselle asiakastyytyväisyystutkimusta varten. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisessä muodossa rekisterissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoteknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeenmukaista, voimassaolevat lait mukaan huomioon ottaen.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen pohjola(at)pohjolarakennus.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen pohjola(at)pohjolarakennus.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

12. Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.